Provanställning

Provanställning illustration

En provanställning är en anställningsform som ger arbetsgivare och arbetstagare ett unikt tillfälle att lära känna varandra innan de ingår ett mer bestående anställningsavtal. Den är till för att arbetsgivaren ska kunna bedöma en arbetstagares lämplighet för jobbet samtidigt som arbetstagaren får möjlighet att se om arbetsplatsen passar för sina önskemål och förväntningar. Men vad innebär en provanställning, vilka regler gäller och hur påverkar det både arbetsgivare och arbetstagare? I denna artikel kommer vi att djupdyka i konceptet provanställning och ge en ökad förståelse kring detta anställningsförhållande.

Vad innebär provanställning?

en är en anställningsform som regleras av Lagen om anställningsskydd (LAS). Den kan användas som en introduktionsperiod och varar som längst sex månader. Under denna period har arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen utan att ange någon särskild anledning, medan arbetstagaren har rätt att avsluta anställningen med omedelbar verkan. Efter provanställningens slut övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, såvida inte arbetsgivaren eller arbetstagaren har sagt upp avtalet innan dess. Under provanställningsperioden gäller samma arbetsrätt och kollektivavtal som för andra anställda. Det innebär att arbetsgivaren ska följa alla lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, arbetstid, semester och annat. En viktig aspekt för arbetstagaren att vara medveten om är att man under provanställning har rätt till samma lön och förmåner som andra anställda i liknande positioner.

Regler kring provanställning

Det finns tydliga regler kring provanställningen som är viktiga att följa för att inte riskera att bryta mot LAS. För det första kan provanställningen, som tidigare nämnts, inte vara längre än sex månader. Undantagsvis kan parter på arbetsmarknaden ha kommit överens om andra villkor via kollektivavtal. Vidare bör det i anställningsavtalet tydligt framgå att det rör sig om en provanställning och när denna period startar och slutar. Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen innan periodens slut ska arbetstagaren informeras två veckor i förväg. Det är viktigt att notera att en provanställd arbetstagare har en svagare ställning än en tillsvidareanställd när det kommer till uppsägning, men har samma rätt till förhandling och representation av facklig organisation.

Övergång från provanställning till fast anställning

Precis innan provanställningen avslutas är det viktig att arbetstagare och arbetsgivare har en dialog om arbetstagarens framtid på företaget. För att en övergång till fast anställning ska ske krävs det inte någon aktiv handling från arbetsgivarens sida, eftersom anställningen enligt lag övergår i en tillsvidareanställning automatiskt efter provperiodens utgång, om inget annat har avtalats. Arbetsgivaren har dock rätt att under provanställningsperioden meddela att anställningen inte kommer att fortsätta efter provperiodens slut. Detta bör göras skriftligen och arbetsgivaren bör kunna motivera beslutet för att undvika missförstånd eller eventuella tvister. Även om det inte krävs någon uppsägningstid från arbetsgivarens sida, är det rekommenderat att följa god sed och ge arbetstagaren tid att förbereda sig för att söka nytt arbete.

Att tänka på som arbetstagare under en provanställning

För den som är provanställd gäller det att vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter. Det är en god idé att förstå de förväntningar som ställs och att ta tillfället i akt att visa upp sina bästa sidor. Under denna tid är det även viktigt att vara uppmärksam på arbetsmiljön, arbetskulturen och sina egna önskemål. Det är perioden då både du och arbetsgivaren utvärderar om samarbetet kommer att fungera i längden. Ett tips är att be om återkoppling regelbundet för att kunna förbättra och utveckla ditt arbetssätt. Det är också viktigt att vara proaktiv och ta eget ansvar i arbetet samt att ställa frågor och aktivt delta i arbetsgemenskapen. Även om man är ny på arbetsplatsen och kanske känner sig osäker i början, kan man genom ett aktivt förhållningssätt snabbt växa in i rollen och utveckla goda relationer med kollegor och chefer. Att förstå vad en provanställning innebär och vad den innefattar är centralt för alla som står inför en sådan situation. Den kan vara nyckeln till en lång och givande karriär men kan också visa sig vara en kortvarig erfarenhet. I vilket fall som helst är det en värdefull möjlighet att få erfarenhet, bygga nätverk och sätta sin professionalitet på prov.